หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2559-2563

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559-2561
แผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564
เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559
แผนการดำเนินงาน

พ.ศ.2560

พ.ศ.2559

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล

รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง

งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ระบบสารสนเทศ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ระบบสารบรรณ
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

รับทำเว็บไซต์
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
เว็บลิงค์น่าสนใจ


 
ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลโพนสูง เรื่องคู่มือประชาชน
ความรู้เรื่องภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน ขั้นตอนการชำระภาษี
เรื่องการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด..
เทศบาลตำบลโพนสูงรับโอนประปาหมู่บ้าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559..
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
อ่านต่อ »
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมูที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านข่าน้อย หมูที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโคกก่อง หมูที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมูที่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ หมูที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมูที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 3
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอประชุม
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามขา หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายกเทศมนตรี
นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง
ปลัดเทศบาล
นายวิชัย มุริกานนท์
กิจกรรมวันที่ 20 กันยายน 2560
ร่วมสืบสานประเพณีบุญทอดเทียนพรรษา ณ วัดบ้านท่าม่วง
กิจกรรมวันที่ 14 กันยายน 2560
ร่วมสืบสานประเพณีบุญทอดเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งราษฎร์บูรณะ
กิจกรรมวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ร่วมสืบสานประเพณีบุญทอดเทียนพรรษา ณ วัดบ้านโพนสูง
กิจกรรมวันที่ 22 สิงหาคม 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ
กิจกรรมวันที่ 22 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้เด็กและเยาวชนฯ
กิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
กิจกรรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
จัดอบรมโครงการสร้างสายสัมพันธ์ สานสายใยรัก
อ่านต่อ »

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043-671201 โทรสาร 043-671201
Copyrights © 2017 www.phonsung.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)