หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ระบบสารสนเทศ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ระบบสารบรรณ
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
รับทำเว็บไซต์
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนสูง
เรื่องการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560  
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564  
ให้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561  
ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อ่านต่อ »
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมูที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านข่าน้อย หมูที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโคกก่อง หมูที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมูที่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ หมูที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมูที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 3
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอประชุม
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายกเทศมนตรี
นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง
ปลัดเทศบาล
นายวิชัย มุริกานนท์
กิจกรรมวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ร่วมสืบสานประเพณี บุญทอดเทียนพรรษา ณ วัดบ้านท่าม่วง
กิจกรรมวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2561 ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันที่ 9 ตุลาคม 2561
มอบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
กิจกรรมวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานฯ
กิจกรรมวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ร่วมสืบสานประเพณี บุญทอดเทียนพรรษา ณ วัดบ้านโคกก่อง
กิจกรรมวันที่ 1 ตุลาคม 2561
มอบเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ของนางบัวสี สีสมยา
กิจกรรมวันที่ 21 กันยายน 2561
โครงการกองทุนคัดแยกขยะ รับซื้อขยะในชุมชนทั้งตำบล พร้อมกัน 7 จุด
กิจกรรมวันที่ 18 กันยายน 2561
ประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2561
กิจกรรมวันที่ 4 กันยายน 2561
ร่วมสืบสานประเพณี บุญทอดเทียนพรรษา ณ วัดจันทราราม บ้านจานใต้
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043-671201 โทรสาร 043-671201
Copyrights © 2017 www.phonsung.com All Rights Reserved.
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เ ทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand