หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2559-2563

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559-2561
แผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564
เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559
แผนการดำเนินงาน

พ.ศ.2560

พ.ศ.2559

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล

รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง

งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ระบบสารสนเทศ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ระบบสารบรรณ
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

รับทำเว็บไซต์
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
เว็บลิงค์น่าสนใจ


 
ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลโพนสูง เรื่องคู่มือประชาชน
ความรู้เรื่องภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน ขั้นตอนการชำระภาษี
เรื่องการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด..
เทศบาลตำบลโพนสูงรับโอนประปาหมู่บ้าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559..
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนสูง
อ่านต่อ »
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมูที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านข่าน้อย หมูที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโคกก่อง หมูที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมูที่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ หมูที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมูที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 3
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอประชุม
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามขา หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายกเทศมนตรี
นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง
ปลัดเทศบาล
นายวิชัย มุริกานนท์
กิจกรรมวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการด้านภาษี
กิจกรรมวันที่ 19 มิถุนายน 2560
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
กิจกรรมวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
ตำบลลิ้นฟ้า
กิจกรรมวันที่ 5 มิถุนายน 2560
มอบเงินสงเคราะห์ศพจากการเสียชีวิตของ นางอ่อน ขนเปี่ยม
กิจกรรมวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมวันที่ 2 มิถุนายน 2560
มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปวยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน
กิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2560
สืบสานประเพณีท้องถิ่น บุญท่าพระ
กิจกรรมวันที่ 26 มีนาคม 2560
ประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดบ้านโพนสูงตำบลโพนสูง
กิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม 2560
สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดบ้านจานใต้
อ่านต่อ »

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043-671201 โทรสาร 043-671201
Copyrights © 2017 www.phonsung.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)